ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน

Tag : ภาษาไทย

ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน

หลังจากเกือบเวลา 6 ปี ทางสวนเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินโครงการสวนนำทางวิถั่งยืนแห่งนี้โดยแรกเริ่มเจ้าของสวนซึ่งเป็นครอบครัวของพี่ตี๋ พี่ตูนและลูกสาวสองคน (โดยใช้ชื่อของลูกสาว นำทาง ในชื่อสวนเดิม “สวนนำทางวิถียั่งยืน”) ตอนนี้ทางเจ้าของสวนได้เริ่มโครงการใหม่ที่จังหวัดราชบุรี โดยใช้ชื่อโครงการเป็นสวนนำทางวิถียั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน กานต์และเดฟ ผู้ซึ่งดำเนินโครงการต่อจากเจ้าของสวนนำทางวิถียั่งยืนเดิมทางเราถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้ให้เป็นสวนที่มีระบบนิเวศแบบถาวร  ทางเราจึงถือเป็นเกรียติอย่างยิ่งในการได้รับโอกาสเข้ามาดูแลและฟื้นฟูสวนแห่งนี้   การเริ่มต้นของทุกอย่างยังหมายถึงการแยกย้ายถิ่นฐาน เช่น การแยกย้ายของบุตรจากมารดาในการเริ่มต้นชีวิตส่วนตัวด้วยการพึ่งพาตนเองได้  ถึงแม้คำว่า “การแยกทาง” อาจมีน้ำเสียงที่น่าเศร้าใจแต่ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสใหม่ๆได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการก้าวเดินไปข้างหน้า โดยสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนของเราเป็นส่วนหนึ่งของสวนนำทางวิถียั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตของเราต่อไป ทางเรารู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในส่วนนี้   การนิยามคำว่า “ฟื้นฟู” (Feun Foo)

Continue reading