การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!

Tag : climate change

การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!

Deep​ Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy  (IFLAS Occasional Paper 2) www.iflas.info July 27th 20181 เขียนโดย: Professor Jem Bendell BA (Hons) PhD การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!  ไอเอฟแอลเอเอส บทความทางวิชาการเฉพาะกิจ 2 www.iflas.info 27

Continue reading

Article: The Uninhabitable Earth

This article is important. More important than anything. I know a lot of you don’t like reading lengthy articles (damn attention spans, and who has the time, anyway?!) and I

Continue reading

Article: First American settlers cut down millions of trees to change climate

Apparently, early settlers were already trying to geoengineer their climate – with success. Columbus was one of the first explorers who offered proof that deforestation “worked.” In the 2003 study

Continue reading

Article: Talk about climate change and you have to talk about agriculture

Yet another story found out that yet another factor was underestimated by climate scientists: soil carbon loss due to agriculture. An estimated 133 billion (!!!) tons of carbon got from

Continue reading

Article: Climate change is altering global air currents – increasing droughts, heatwaves and floods

Climate change has impacted yet another planetary system, causing even more droughts, heatwaves and floods in its course of spindling downwards the path of the sixth mass extinction event –

Continue reading

Article: Rare deadly heatwaves could strike every year even if global warming targets are met

Extreme droughts and heat waves like the one that killed 3,400 people in India and Pakistan in 2015 (with the temperature being above 60C) will be far more common in

Continue reading

Article: Combined effect of brighter sun and CO₂ emissions leads to further warming

It seems like every week scientists find a new aspect about climate change that was either underestimated, overlooked, not included, forgotten, or ignored. It is safe to say that even

Continue reading

Article: Humans could be among the victims of sixth ‘mass extinction’

It is of utmost importance that every human on this planet understands how serious our impact on the global ecosystem really is. We will all experience massive disruptive changes in

Continue reading

An unusual call for help

Yesterday our crowdfunding campaign finally went online! We’ve been looking for a way to get financial support, which is crucial in the beginning phase of a project like ours. Most

Continue reading

Book : Six Degrees

Mark Lynas’ book on climate change and its effects is fundamental for understanding just how important it really is to change things fast. He went through the work of viewing

Continue reading